KOREKTURY DIPLOMEK

Korektury a překlady diplomových prací za příznivé ceny!

Přijďte za námi nechat si přeložit nebo opravit diplomové, semestrální a klauzurní práce.

firemni vyuka

Užitečné informace pro studenty

 

 

Nostrifikace

Pokud chcete v ČR využít kvalifikace kterou jste dosáhli ve Vaší zemi, musíte toto vzdělání v ČR nostrifikovat. Proces nostrifikace a uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání znamená, že je ze strany českých orgánů uznán dosažený stupeň vašeho zahraničního vzdělání. Výsledkem tohoto procesu je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice. Jestliže navíc potřebujete k zaměstnání pracovní povolení, bude Vám vydáno pouze v případě že doložíte nostrifikované vzdělání. Nostrifikace je třeba u dokladů o vzdělání ze všech zemí kromě Slovenské republiky. V případě některých států je nutné navíc doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat.

Povinná školní docházka

V ČR je ze zákona povinné, aby děti ve věku mezi 6 – 17 let chodily 9 let do základní školy. Tato povinnost se týká všech dětí dlouhodobě pobývajících na území ČR, tedy i dětí-cizinců! Když není dítě v 6 letech na školu zralé, je možné požádat o jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a odklad nástupu do školy. Když dítě povinné školní docházkou do školy nechodí, páchá tím rodič přestupek, za který může být potrestán pokutou až 3.000 Kč, ve vážnějších případech může jít i o trestný čin.

Systém vzdělávání v ČR

Systém vzdělávání v České republice je rozdělen do 3 oblastí: primární (základní), sekundární (střední) a terciární (další). Primární vzdělání (věk 6-14 let) je poskytováno sítí základních škol v délce trvání devíti let. V České republice je povinná devítiletá školní docházka ukotvena v zákoně a může ji předcházet předškolní vzdělání (věk 3-6 let) organizováno mateřskými školami. Sekundární vzdělání (věk 15-17,18 let) navazuje na primární a je zpravidla v délce tří nebo čtyř let, existují však i jednoleté a dvouleté obory. Sekundární vzdělání je poskytováno středními školami a člení se na střední vzdělání (délka 1-2 roky), střední vzdělání s výučním listem (délka 2-3 roky, poskytováno středními odbornými učilišti) a střední vzdělání s maturitní zkouškou(zpravidla v délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými školami). Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznější specializacích studiem buď na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.